Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Udruge osoba s invaliditetom „Suncokret“ – Velika Gorica, Cvjetno naselje 10, održana 20. ožujka 2015. godine donijela je

S T A T U T

Udruge osoba s invaliditetom „ Suncokret“ – Velika Gorica

 

O S N O V N E    O D R E D B E

 

Članak 1.


Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je Udruga osoba s invaliditetom “Suncokret”- Velika Gorica.
Skraćeni naziv Udruge je Udruga Suncokret.
Sjedište Udruge je Velika Gorica, Cvjetno naselje 10. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština.
Udruga Suncokret djeluje na području grada Velike Gorice te općina Orle, Kravarsko i Pokupsko.

Članak 3.

Udruga  Suncokret registrirana je  u Uredu za državnu upravu u Zagrebačkoj županiji.
Udruga  Suncokret je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.


Udruga ima dva pečata.
Pečat okruglog oblika ima promjer 30 mm, na kojem piše Udruga Suncokret – Velika Gorica, a u sredini je logotip. Pečat pravokutnog oblika je dimenzija  60 X 25 mm. Na njemu se ispred naziva Udruge nalazi logotip, a onda naziv Udruga osoba s invaliditetom“ Suncokret“ Velika Gorica, Cvjetno naselje 10.
Logotip ima u sebi uvrštenu osobu koja sjedi u invalidskim kolicima, a kolica su sastavljena od slova “V“ koje je sjedalo i od slova „G“ koje je kotač. Osoba u invalidskim kolicima nalazi se u sjedištu cvijeta, u obliku suncokreta.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 6.

VIZIJA
Vizija Udruge Suncokret je zajednica u kojoj se cijeni vrijednost svake osobe i koja pruža pomoć i podršku najpotrebnijima.

Članak 7.

MISIJA

Misija Udruge Suncokret je biti podrška osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima u lokalnoj zajednici. Razviti standarde ponašanja u društvu u kojem će se podržavati vrijednost i različitost svih naših članova.

II.     CILJEVI I DJELATNOST

 

Članak 8.

Udruga je osnovana u cilju:
poticanja i unapređenja kvalitete života osoba svih vrsta invaliditeta i  svih dobnih skupina;
pomoći roditeljima djece i  mladih s teškoćama u razvoju u uključivanje u sustav socijalne skrbi i odgojno obrazovni proces;
zadovoljavanje radnih, kulturnih i  obrazovnih potreba;
razvoj socijalnih i drugih vještina potrebnih za aktivno uključivanje u život zajednice;
poticanje osamostaljivanja i zapošljavanja uz podršku;
promicanje inkluzije i socijalnog poduzetništva.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području zaštite ljudskih prava.

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 8. Udruga Suncokret će obavljati sljedeće aktivnosti i djelatnosti:

 • druženje i okupljanje osoba svih vrsta invaliditeta i svih dobnih skupina
 • druženje i okupljanje roditelja i staratelja svojih članova
 • organiziranje kreativno-terapijskih radionica za svoje članove
 • organiziranje kulturnih i zabavnih te drugih aktivnosti članova
 • organiziranje predavanja i  stručne pomoći za članove
 • pomoć pri nabavci ortopedskih pomagala
 • praćenje i proučavanje problematike osoba s invaliditetom i davanje inicijative za rješavanje problema nadležnim tijelima lokalne i državne uprave
 • pružanje pomoći članovima i njihovim obiteljima u ostvarivanju preventive, liječenja, rehabilitacije i skrbi
 • iniciranje osnivanja potrebnih ustanova i oblika brige za svoje članove i njihove obitelji
 • predlaganje donošenja propisa i mjera s područja socijalne skrbi i rehabilitacije osoba sa invaliditetom kod državnih tijela nadležnih za ovu djelatnost
 • pokretanje akcije uklanjanja arhitektonskih barijera radi omogućavanja dostupnosti svakoj javnoj ustanovi osobama sa invaliditetom
 • iniciranje uvođenje djece s teškoćama u razvoju u redovni odgojno-obrazovni sustav
 • pronalaženje zaposlenja za mlade i organiziranje zaštitnih radionica za savladavanje jednostavnih poslova
 • uspostava kontakata sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • obavljanje i drugih dogovorenih zadataka koji su u interesu članova udruge na temelju Zakona i drugih podzakonskih akata iz područja skrbi za osobe sa invaliditetom
 • organiziranje i poticanje volonterstva

  Članak 10.

  Rad Udruge i njezinih tijela je javan. Javnost o radu Udruge osigurava pravo građana da sudjeluju u radu Udruge i radu njezinih tijela. Javnost rada udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom a u skladu sa Zakonom;

  pravodobnim  izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način javnim priopćavanjem.

  Za javnost rada odgovorni su Predsjednik Udruge i Upravni odbor Udruge.
  Udruga sama može propisati i druge načine ostvarivanja javnosti svoga rada.

 

 

III.     Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

 

Članak 11.

Članovi udruge mogu biti: 

 • osobe sa svim oblicima invaliditeta,
 • roditelji ili staratelji osoba s invaliditetom,
 • druge fizičke i pravne osobe koje su voljne pomagati i promicati interese i ciljeve Udruge.

  Članstvo u Udruzi  mora biti zasnovano na dragovoljnosti, solidarnosti i jednakosti, bez obzira na rasu,  spol, vjeroispovijest, narodnost, etničku pripadnost, političko ili drugo uvjerenje, socijalno podrijetlo ili imovno stanje.

  Članak 12.

  Članovi Udruge mogu biti: redoviti, pomažući i počasni.
  Redoviti članovi su osobe s  invaliditetom. 
  Pomažući članovi su roditelji redovitih članova kao i osobe koje svojim stručnim ili materijalnim doprinosom i dobrovoljnim radom pomažu izvršavanju zadataka Udruge.
  Počasni članovi su osobe koje Skupština Udruge izabere, zbog naročitih zasluga za unapređenje rada Udruge.
  Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

  Članak 13.

  Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
  Redoviti članovi Udruge potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu. Udruge te poštivanje odredbi njenog statute i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
  Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

  Članak 14.

  Popis članova vodi se elektronički  i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, i datumu prestanka članstva u udruzi.
  Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.  

Članak 15.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

 

Članak 16.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • sudjelovati na skupovima Udruge, davanje mišljenja i prijedloga za unapređenje rada Udruge
 • biti informirani o radu udruge
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom
 • poštovati odluke tijela Udruge                            
 • pridržavati se odredaba Statuta i ostalih akata Udruge, te ih provoditi u život
 • redovito plaćati članarinu, tijekom godine za tekuću godinu

  Članak 17.


  Stegovna odgovornost

  Članovi Udruge kao osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju Udruge koji krše odredbe Statuta i Etičkog kodeksa, te koje nesavjesno obavljaju preuzete obveze, zloupotrebljavaju ovlast i položaj, te narušavaju ugled i dostojanstvo Udruge podliježu stegovnoj odgovornosti, ukoliko se kršenje odredbi Statuta i Etičkog kodeksa nisu mogli riješiti na kolegijalan i neformalan način.
  Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti vršitelja radnji iz prethodnog stavka pokreće predsjednik Udruge po svojoj volji ili na traženje članova tijela upravljanja ili osoba koje sudjeluju u radu i djelovanju Udruge, po pribavljenom mišljenju Etičkog povjerenstva.
  Prilikom pokretanja stegovnog postupka pa sve do njegovog okončanja predsjednik može izreći mjeru suspenzije s dužnosti ili izbivanje iz Udruge ako ocjeni da se radi o težoj povredi Statuta, Etičkog kodeksa i zloupotrebe ovlasti i dužnosti.

   

  Članak 18.

  Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Udruzi Upravni odbor može odlučiti da se:

  počinitelj djela javno upozore na neprikladnost svog postupanja,
  počinitelj djela razriješi dužnosti,
  počinitelju djela naloži nadoknada štete počinjene Udruzi,
  pokrene postupak za opoziv i produži suspenzija s dužnosti do opoziva,
  da se člana isključi iz Udruge, a u skladu s člankom 19.  ovoga Statuta.

   

  Članak 19.

  Članstvo prestaje:

 • istupanjem
 • isključenjem zbog nepoštovanja odredbi statuta
 • smrću
  Zahtjev za istupanje podnosi Udruzi član osobno.  Odluku o isključenju donosi Upravni odbor, a po stegovnom postupku. Upravni odbor može isključiti onog člana koji je grubo narušio statut ili čije djelovanje šteti ugledu Udruge. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini.
  Odluka Skupštine je konačna.
  Danom prestanka članstva prestaju članu i sva prava i funkcije u Udruzi.

  Članak 20.

  Osobe s invaliditetom mogu osnovati unutar Udruge aktive po vrstama i oblicima invaliditeta. Roditelji i skrbnici osoba s invaliditetom također imaju pravo, unutar Udruge, osnovati Aktiv roditelja.
  Aktiv nema svojstvo pravne osobe. Aktiv bira predsjednika, koji je istovremeno i član Upravnog odbora Udruge i ima isti mandat kao i ostali članovi Upravnog odbora. Aktiv se sastaje  po potrebi i obrađuje problematiku radi koje  je osnovan. Upravni odbor dužan je raspravljati o prijedlozima Aktiva . Aktiv saziva predsjednik kada se ukaže potreba.

  Članak 21.

  Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade članovima, suradnicima., udrugama odnosno organizacijama i institucijama za izuzetne zasluge i rezultate u radu. Odluku o dodjeli priznanja  i nagrada donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

  Članak 22.

  Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
  Odluku o udruživanju donosi Skupština.

V.     RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

 

Članak 23.

Udruga određuje načine rješavanja sporova, što se smatra sukobom interesa te način njihova rješavanja.
a) Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.
b) Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća. 

V.     T I J E L A   U D R U G E

 

Članak 24.

Tijela Udruge su:
Skupština
Predsjednik
Dopredsjednik
Tajnik
Upravni odbor
Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

 

Članak 25.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja.
Skupštinu Udruge čine svi redoviti članovi Udruge.
Skupština radi na sjednicama, a valjane odluke donosi glasovima većine nazočnih članova.
Pomažući i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine prema svojim mogućnostima i željama ali nemaju pravo odlučivanja.
Članovi Skupštine se o održavanju sjednice Skupštine  obavještavaju pisanim putem.

 

Članak 26.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna (statutarna).
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Predsjednik Udruge po potrebi na vlastitu inicijativu.
Izborna skupština se održava svake četiri godine, a po potrebi i češće, ako to zatraži 25% članova ili ako to odluči Upravni odbor.
U odluci o sazivanju Skupštine, Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje  1/3 članova Udruge.
Svom zahtjevu za sazivanje  Skupštine obavezni su predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva sazvat će je predlagatelj Skupštine (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 27.

Radom sjednice Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika Skupštinom predsjedava član Upravnog odbora kojeg Skupština odabere. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar I ovjerovitelji zapisnika koje je odredila Skupština. Zapisnik se čuva u arhivi Udruge.

Članak 28.

Skupština je pravovaljana  kada je prisutno najmanje 10% članova Udruge. Ako se u zakazano vrijeme ne okupi 10% članstva, početak sastanka se odgađa za 30 minuta, nakon čega prisutni punopravno odlučuju ako je prisutno najmanje 20 članova Udruge. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova javnim ili tajnim glasovanjem. O načinu glasovanja odluku donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova. Članove koji nemaju poslovnu sposobnost ili imaju ograničenu poslovnu sposobnost, kao i maloljetnike zastupa jedan od roditelja ili staratelja.

Članak 29.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje programsku orijentaciju Udruge
 • donosi, dopunjuje i mijenja Statut 
 • raspravlja i odlučuje o zadacima iz djelatnosti Udruge
 • donosi godišnji plan rada, financijski plan i prihvaća završni račun Udruge
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora, sekcija i drugih organizacijskih oblika i radnih tijela Udruge (iz nadležnosti Skupštine)
 • bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora i Etičko povjerenstvo
 • donosi druge akte i odluke vezane uz rad Udruge
 • daje smjernice za rad Udruge      
 • odlučuje o udruživanju Udruge u srodne organizacije
 • bira predstavnika u druge organizacije, organe i zajednice
 • odlučuje o visini članarine
 • donosi odluke o dodjeli priznanja i nagrada zaslužnim članovima, aktivistima i organizacijama 
 • raspravlja i odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama iz svoje nadležnosti
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • obavlja druge poslove određene zakonom ili Statutom
 • donosi Etički kodeks Udruge

PREDSJEDNIK

 

Članak 30.

Predsjednika iz svojih redova bira Upravni odbor. Predsjednik Udruge je ujedino i predsjednik Upravnog odbora.Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.  Predsjednik ima pravo zastupanja  Udruge. Mandat predsjednika traje 4 godine ( četiri godine) i može biti ponovo biran. Odlukom Skupštine Predsjednik može biti smijenjen i prije isteka mandata ukoliko to zatraži Upravni odbor ili najmanje 1/3 članova Udruge.

Članak 31.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu
 • saziva Skupštinu Udruge i sjednice Upravnog odbora
 • utvrđuje prijedlog programa i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor i Skupština
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i plan rada
 • brine o provođenju odluka Upravnog odbora i Skupštine
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga (napomena ista kao u prethodnoj alineji)
 • nadzire financijsko i materijalno poslovanje
 • upravlja imovinom udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti sa radom udruge
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i Skupština

  Članak 32.

  Za svoj rad  Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge i Upravnom Odboru.
  Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg izabere Upravni odbor.

DOPREDSJEDNIK

 

Članak 33.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

TAJNIK

 

Članak 34.

Tajnika Udruge bira Upravni odbor.
Tajnik obavlja poslove i dužnosti utvrđene Statutom i odlukama Upravnog odbora.
Tajnik ima pravo zastupanja Udruge.
Tajniku mandat  traje četiri godine.
Tajnik svoju funkciju obavlja volonterski.
Odlukom Upravnog odbora Tajnik može biti smijenjen i prije isteka mandata ukoliko to zatraži večina članova Upravnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge.

Članak 35.

Tajnik po nalogu predsjednika Udruge priprema sjednice Upravnog odbora i Skupštine, kao i u realizaciji njihovih zaključaka i odluka.  Potpisuje poslovne i druge dokumente i akte u skladu s ovlaštenjima Upravnog odbora i obavlja druge poslove po zaduženju Upravnog odbora.
Tajnik vodi registar članova Udruge.
Za svoj rad Tajnik je odgovoran Upravnom odboru.
Za izuzetan i poseban doprinos u radu na izvršavanju poslova Upravni odbor  može tajniku dodijeliti posebnu nagradu ili naknadu.

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 36.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor ima 11 (jedanaest) članova, od kojih jedan Predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i Predsjednik Udruge.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.
Ako mandat pojedinog člana Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka roka, Upravni odbor će na prijedlog Predsjednika ili članova Upravnog odbora imenovati novog člana Upravnog odbora.

Članak 37.
Upravni odbor:

 • bira tajnika Udruge, a koji ne može biti član Skupštine, Upravnog ili Nadzornog odbora Udruge.
 • priprema nacrt Statuta i drugih akata
 • prima nove članove i vodi popis članova
 • predlaže Skupštini  imenovanje počasnih članova
 • odlučuje o sazivu Skupštine Udruge i priprema njezin rad
 • donosi opće akte Udruge i odluke iz svoje nadležnosti
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava
 • odobrava programe i projekte
 • prati propise kojima se uređuje i unapređuje položaj osoba s invaliditetom na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, socijalne sigurnosti i drugim područjima te iznosi državnim organima stavove i prijedloge Udruge za učinkovitiju promjenu i provedbu zakonodavstva na ovim područjima
 • realizira Plan i program rada te Financijski plan usvojen na Skupštini;
 • prihvaća i upućuje Skupštini na razmatranje izvješća o svom radu, kao i druge materijale pripremljene za sjednicu Skupštine
 • izvršava zaključke i odluke Skupštine
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi
 • onosi odluke o isključenju člana iz Udruge
 • odlučuje o visini plaće zaposlenih radnika Udruge, naknadama za povremeni rad po ugovoru, te nagradama za volonterski rad i rad u tijelima Udruge
 • odlučuje o učlanjivanju u iste ili srodne asocijacije osoba s invaliditetom u zemlji i inozemstvu
 • odlučuje o ostvarivanju suradnje Udruge sa domaćim i međunarodnim pravnim subjektima u svrhu realiziranja ciljeva Udruge
 • bira i imenuje svoje predstavnike i zastupnike u organizacije i udruženja čiji je Udruga član ili u čijem radu sudjeluje
 • odlučuje o pripremi i organiziranju radnih, stručnih i drugih skupova o problematici osoba s invaliditetom, o izradi analiza i stručnih
 • informacija o pitanjima važnim za kvalitetu življenja osoba s invaliditetom
 • odlučuje o promjeni sjedišta Udruge
 • odlučuje o drugim pitanjima iz područja djelovanja Udruge ili koja su od interesa za članove Udruge.

Članak 38.

Upravni odbor može donositi odluke i zaključke ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Udruge.

NADZORNI ODBOR

 

Članak 39.

Nadzorni odbor je organ Skupštine Udruge. Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i tri zamjenika koje bira Skupština iz svojih redova, a koji između sebe biraju predsjednika na prvoj sjednici. Nadzorni odbor vrši nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Udruge primjenom zakonskih propisa, Statuta i drugih općih akata Udruge. Nadzorni odbor radi u punom sastavu, a odlučuje većinom glasova. Nadzorni odbor dva puta tijekom godine vrši pregled financijskog i materijalnog poslovanja Udruge i o tome podnosi izvještaj Upravnom odboru i Skupštini. Po potrebi Nadzorni odbor se može sastati i češće.

Članak 40.

Organi, radna tijela, Predsjednik Skupštine Udruge i djelatnici stručne službe Udruge dužni su Nadzornom odboru omogućiti uvid u svu dokumentaciju i pružiti pomoć u radu. Organi Udruge dužni su razmotriti primjedbe, prijedloge i sugestije Nadzornog odbora i o njima donijeti svoje odluke.

ETIČKO POVJERENSTVO

 

Članak 41.

Udruga može osnovati Etičko povjerenstvo, tijelo Udruge s dužnostima nadzora i poštivanju odredbi Statuta i Etičkog kodeksa, te predlaganja Upravnom odboru mogućih stegovnih mjera.
Zadatak Etičkog povjerenstva je arbitriranje među članovima ili dužnosnicima Udruge.

Članak 42

Skupština na prijedlog predsjednika bira tri člana Etičkog povjerenstva i jednog zamjenika iz redova predstavnika Skupštine.
Na konstituirajućoj sjednici Etičko povjerenstvo bira svog predsjednika te donosi Poslovnik o svom radu.
Etičko povjerenstvo svoje odluke donosi u punom sastavu.

Članak 43.

Mandat u svim organima Udruge traje četiri (4) godine uz mogućnost reizbora. Mandat prestaje: istekom vremena, opozivom ili prihvaćanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor članova organa.

Članak 44.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna i  savjetodavna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih i savjetodavnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju.
Skupština Udruge, Upravni odbor i Nadzorni odbor, na svojim sjednicama, moraju voditi zapisnik.

Članak 45.

Udruga može osnovati savjetodavno tijelo koje sastavljeno od pomažućih članova Udruge; stručnjaka iz područja zdravstva, socijalne skrbi, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, prava, ekonomije, odgoja i obrazovanja, graditeljstva i arhitekture, sa svrhom pomoći i savjetovanja o različitim pitanjima vezanim za područje djelovanja Udruge, a ovisno o potrebama Udruge

VI.    IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 46.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva
 • pokretne stvari
 • nekretnine
 • druga imovinska prava

  Članak 47.

  Za ostvarivanje svojih ciljeva i djelatnosti, Udruga ostvaruje sredstva od:

 • članarine
 • dobrovoljnih priloga i darova
 • dotacija društvenih zajednica: lokalne samouprava, državnih fondova
 • prihoda iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

  Članak 48.

  Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa Zakonom, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu. Po završetku svake kalendarske godine sastavlja se završni račun Udruge.

  Članak 49.

  Sredstvima Udruge raspolaže Upravni odbor ili Predsjednik prema odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima.
  Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII.    P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

 

Članak 50.

Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova s pravom glasa. Udruga prestaje s radom i po sili zakona u slučajevima predviđenim odredbama Zakona. Imovina Udruge prenosi se na organizaciju koja nastavlja ostvarivati ciljeve i djelatnosti Udruge, ali se ne može dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Članak 51.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 52.

Statut Udruge donosi Skupština 2/3 većinom glasova svih članova Skupštine.
Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Druge opće akte Udruge donosi Upravni odbor.
Upravni odbor je nadležan za tumačenje općih akata koje je donijelo.

Članak 53.

Statut Udruge i svi drugi opći akti donose se na način propisan za njihovo donošenje.

Članak 54.

Tumačenje odredbi ovog  Statuta daje Skupština.
Izmjene i dopune Statuta vrše se po istom postupku kao i njegovo donošenje. Svi opći akti Udruge predviđeni ovim Statutom moraju se donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, na sjednici Skupštine održanoj dana  20.3.2015. godine.

20.3.2015. u Velikoj Gorici.

Predsjednik Udruge:
Jadranka Kosović