Univerzalni dizajn

http://www.soih.hr/pdf/soih_editions/univerzalni_dizajn1.pdf

Dizajnirati proizvode i okoliš kako bi bili u najvećoj mjeri uporabljivi svim ljudima, bez potrebe za prilagodbama ili nekim posebnim dizajnom.

Autori, radna grupa sastavljena od arhitekata, industrijskih dizajnera, inženjera i dizajnera okoliša zajedničkom je suradnjom došla do dolje navedenih Načela univerzalnog dizajna, koji trebaju poslužiti kao vodič prilikom oblikovanja okoliša, proizvoda i komunikacija.
Ovih sedam načela mogu se primjeniti prilikom ocjenjivanja postojećeg dizajna, vodiča u procesu dizajniranja, te edukacije kako dizajnera, tako i potrošača o značenju uporabljivijih proizvoda ili okoliša.
Načela univerzalnog dizajna su ovdje prikazana na slijedeći način: naziv načela, sažeta i lako pamtljiva bit načela, definicija načela, kratki opis primarnog naputka za dizajniranje i vodič, te popis ključnih elemenata koji se trebaju primjeniti prilikom dizajniranja, a koji se vežu uz određeno načelo.

Važno: ova Načela univerzalnog dizajna odnose se samo na opće uporabljiv dizajn, dok postupak dizajniranja uključuje više od same brige za uporabljivošću. Dizajneri moraju uključiti prilikom svog procesa dizajniranja i ostale čimbenike, kao što se ekonomska isplativost, tehničke karakteristike, kulturološke, spolne razlike, kao i brigu za okoliš. Načela univerzalnog dizajna daju upute kako na bolji način integrirati značajke koje su zajedničke čim većem broju korisnika. Sve upute ne moraju biti primjenjive kod svih vrsta dizajna.