Zakon o javnim cestama

http://www.zakon.hr/z/244/zakon-o-cestama

U Hrvatskom saboru prošao je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 73/10.) kojim se, među ostalim, mijenja članak 63.a u dijelu u kojem se propisuje tko ima pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine.

Prema stavku 2. navedenog članka Zakona cestarinu ne plaćaju:
“Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja ne plaćaju cestarinu iz članka 62. stavka 2. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.”

Također je važno napomenuti kako ipak nije došlo do izmjene u pogledu prava na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, tako da ovu naknadu i nadalje ne plaćaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, i to za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, tako da sve osobe koje su već ostvarile ovo pravo to pravo koriste kao i do sada, dok će novi korisnici, sukladno informacijama koje smo dobili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, to pravo moći ostvariti tako da se neposredno jave u stanicu za tehnički pregled vozila sa svojim rješenjem o tjelesnom oštećenju.

Od 22. lipnja 2010. godine prestala su važiti rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o pravu na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, izdana prema odredbama Zakona o javnim cestama (NN 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09. i 153/09.), ali samo u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja cestarine.

Slijedom toga prestale su važiti i potvrde/smart kartice izdane prema odredbama Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 143/06., 66/07. i 20/09.).
Sukladno informacijama koje smo dobili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Hrvatske autoceste d.o.o. će u buduće biti nadležno za izdavanje smart kartica radi ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja cestarine.
Postojećim korisnicima ovog prava Hrvatske autoceste d.o.o. poslat će obavijest o prestanku važenja smart kartice.

Za produženje postojeće ili izdavanje nove potvrde/smart kartice potrebno je imati slijedeće dokumente:

  • original rješenja o tjelesnom oštećenju ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika – iz kojeg je vidljiv postotak tjelesnog oštećenja donjih ekstremita (80% ili više postotaka); ukoliko iz predmetnog rješenja nije razvidno odnosno ne može se utvrditi da li postojeće tjelesno oštećenje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta od najmanje 80% ili više postotaka, Hrvatske autoceste upućuju da im se dostavi Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnog područnog ureda iz kojeg je razvidno da se radi o 80% ili više postotaka oštećenja donjih ekstremiteta (original ili preslika ovjerena od strane javnog bilježnika),
  • presliku knjižice vozila,
  • presliku prometne dozvole,
  • presliku osobne iskaznice,
  • fotografiju dimenzije 2,5 x 3 cm (za izdavanje nove).

Navedene dokumente možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Hrvatske autoceste, Jadranska avenija 6, 10 250 Lučko. Radno vrijeme ureda Hrvatskih autocesta na lokaciji Lučko je od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati.
Dodatne informacije možete zatražiti i na brojevima telefona: 01/6504812, 01/6504813 i 0800/0422